Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

R-Tours Utazási Iroda

Kapcsolat

72/529-532 office@rtours.hu

R-Tours

R-Tours logo

Az utazás az egyetlen, ahol minden kiadott fillér gazdagabbá tesz egy életen át.

Red Sea Travel

RedSea logo

ÁSZF

Utazási szerződés

mely létrejött a Shuttle Service KFT (2220 Vecsés, Kellner Dr. u. 30/A, Cégbíróság által a Cg. 13-09-163858 számon bejegyezve; adószáma: 24326188-2-13, tel.: (72) 336-070, Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) által nyilvántartásba véve, nyilvántartási száma: U-001586 mint utazásközvetítő.

Megrendelő neve (utas neve): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e-mail cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Az utazásközvetítő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

székhelye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nyilvántartásbavételi száma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Megrendelt szolgáltatás, időpont: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Az utazás díja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

2. Az utazási szerződést – valamennyi kikötésével együtt – írásban kell megkötni legkésőbb az utazás megrendelésekor. Ha az utazásszervező az utas jelentkezését helyhiány vagy más ok miatt feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor lép hatályba, ha az utazásszervező az utast a megrendelés feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti. Ezen értesítés kézhezvételéig az utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a befizetett előleg visszajár.

3. Az utazás úti célját, útvonalát, időtartamát, a szállás helyét, típusát főbb jellemzőinek meghatározásával,a részvételi díj összegét és befizetésének határidejét, étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, az egyes rész-szolgáltatásokat, azokat a programokat, amelyeket az utazásszervező díj ellenében nyújt, utazásoknál a szállítás eszközét, indulás, találkozás helyét, időpontját, azt a legalacsonyabb létszámot, amely feltétele az utazás elindításának és a határidőt, ameddig az utazásszervező az utazásnak ez okból történő elmaradásáról az utast értesíteni köteles, az igénybe vehető biztosításokat, továbbá annak díját, valamint a R. 4. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket a tájékoztatónk valamint a szerződés mellékletét képező Jelentkezési lap tartalmazza. Ha az utazásszervező az utazásról tájékoztatót tett közzé, az utazási szerződésben elegendő a tájékoztatóra utalni. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot kategórián belüli szállásváltoztatásra. Az adatokban a megjelenés óta történt változásokról a megrendeléskor az utazásszervező írásban tájékoztatja az utast. Az utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy kivételes esetekben a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen.

4. Az utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg előleget köteles fizetni. Az előleg mértéke - a speciális utazási feltételek által szabályozott ajánlatok kivételével - a részvételi díj 40%-a.

Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdése előtti 30. napon esedékes. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli jelentkezés esetén a teljes díj fizetendő. A részvételi jegy a teljes díj befizetését követően kerül az utas részére átadásra. Az utazási szolgáltatás csak a részvételi díj, valamint az egyéb díjak és költségek teljes összegének befizetésével vehető igénybe. Amennyiben az utas a jelzett fizetési határidőket elmulasztja, az utazásszervező az utazási szerződéstől elállhat és követelheti költségeinek és kárának megfizetését, ez azonban a részvételi díj összegét nem haladhatja meg.

5. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a szervezés költségét és az ÁFA tv. 206. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott utas megrendelése, illetve utazása esetén az Áfát tartalmazza. A részvételi díj nem tartalmazza a külön felszámításra kerülő adót, illetéket és egyéb kötelező terheket (így különösen az üdülőhelyi díjat, horgonyzási díjat). A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat és a fakultatív programok díját. A részvételi díjon felül külön fizethető az útlemondási/stornó biztosítás díja és a Baleset-, és Poggyászbiztosítás (BP) díja.

Az útlemondási/stornó biztosítás: összege a QBE Atlasz Magyarország Biztosító Társaság mindenkori díjszabása szerint kerül meghatározásra (a részvételi díj 1,2-1,5%-a), amit a szállásra, a közlekedésre és a feláras szolgáltatásra kerül felszámításra. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak megfizetésének rendjét és módját az utazási szerződés melléklete tartalmazza.

Az utazás megkezdését megelőző 7 napon túl történő bármilyen módosítás (így különösen átjelentkezés, időpont-módosítás, úti cél-változtatás, fizetés módjának megváltozása) esetén az utazásszervező módosítási díjat számít fel (1.000.- Ft/megrendelés). Az utazás megkezdését megelőző 7 napon belül történő bármilyen módosítás (így különösen átjelentkezés, időpont-módosítás, úti cél változtatás) esetén az utas módosítási díjat nem, hanem az eredeti megrendelésre vonatkozó, a 11. pontban meghatározott bánatpénzt köteles fizetni.

6. Amennyiben az utast a jogszabályok megsértése vagy egyéb hatályos rendelkezések miatt az utazásból kizárják, az utazásszervező jogosult az utassal szemben a teljes díjat érvényesíteni.

7. Az utazásszervező jogosult legkésőbb az utazás megkezdése előtt 21 nappal a teljes díjat felemelni, amennyiben szállítási költség (ideértve az üzemanyagköltséget), az utazási szerződés részszolgáltatásaival kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj) változik. A díjemelés mértéke: a szolgáltatást nyújtó alvállalkozó által az utazásszervezőre áthárított üzemanyagár egy főre jutó része, illetve az adó, illeték és egyéb kötelező teher összegének emelkedése.

8. Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, az utas elállhat és elállása esetén a 9. a), b), c) pontokban feltüntetett jogosultságok illetik meg. Ha az utas elfogadja a változtatásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.

9. Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az utast a következő jogosultságok illetik meg:

a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet megtéríteni.

b) ha az utazásszervezo az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és azután az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.

c) az utazásszervező köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha - az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy - a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervezo elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.

10. Ha a szerződés az utazás során szűnik meg, akkor az utazásszervező köteles az utasnak a hazautazás megszervezésében segítséget nyújtani, melynek költségeit az utas maga viseli, kivéve, ha a szerződés az utazásszervezőnek felróható vagy érdekkörében felmerült okból szűnik meg.

11. Amennyiben az utas eláll a szerződéstől (lemond), akkor a részvételi díj összege alapján az alábbi bánatpénz fizetendő aszerint, hogy a lemondás az utazás kezdő időpontját mennyi idővel megelőzően történik: 7 napon belül vagy le nem mondás, illetve meg nem jelenés esetén 100%,14-8 nap 70% 30–15 nap 50%

12. Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többlet költségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

13. a) Amennyiben az utas az útlemondás/stornó biztosítás díját megfizette és rendelőintézeti vagy kórházi szakorvos, illetve háziorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, balesete miatt az utas nem vehet részt az utazáson, a 11. pont szerint fizetendő költségeket az QBE Insurance (Europe) Limited Mo-i Fióktelep 10% önrész levonásával megtéríti. Az utas az utazásképtelenségéről a kiváltó ok felmerülésétől számított 2 munkanapon belül – közvetlenül, vagy megbízott útján – értesíteni köteles a megrendelését kezelő irodát lemondás érdekében. A biztosítás a biztosítás díj megfizetését követő nap 0 órakor kezdődik és az utazás megkezdéséig tart. b) Az utas utazásképtelennek tekintendő házastársa, élettársa (azonos lakcím), szülője, kiskorú, illetve gondozásra szoruló nagykorú gyermeke heveny megbetegedése, balesete, illetve halála esetén. Ebben az esetben az QBE Insurance (Europe) Limited Mo-i Fióktelep a 11. pont szerint fizetendő összeget ugyancsak megtéríti a 13.a) pont szerinti igazolások bemutatása mellett. (Kivonat – a teljes útlemondási szabályzatról irodánk tájékoztatja.)

14. 1. Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. Ha az utazásszervező az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy c) vis maior esetén. Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervezo - amennyiben az utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

14. 2. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. Utaskísérő hiányában az utas panaszának megfeleli alátámasztásához szükséges, hogy bejelentéséhez csatolja a helyszíni reklamáció (a szolgáltatónál – pl.: szállodai recepció, utazási iroda, apartman tulajdonos – történt bejelentés) egy példányát. A kárigény utas által történő késedelmes bejelentése esetén az utazásszervező mentesül a késedelemből eredő kár megtérítésének kötelezettsége alól. Az utazásszervezo köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást adni.

14. 3. Az utas tudomásul veszi, hogy az utaskísérő által a R. 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felvett jegyzőkönyv, illetve a helyszíni szolgáltatónak történt bejelentés hiányában az utazásszervező hibás teljesítésének bizonyítatlansága az utas terhére esik.

14. 4. Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége mértékét a részvételi díja összegének kétszereséig korlátozza.

15. Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatását saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

16. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas tartozik felelősséggel.

17. a) Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok) jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli. Az utazásszervező kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az utazásszervező az útvonal változtatás jogát fenntartja.

b) Amennyiben az utas az utazás során bármely indulási időpontot elmulasztja, a hazautazásról saját magának, saját költségére kell gondoskodnia.

c) Az utas köteles a poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazásszervező vagy közreműködője (pl.: fuvarozó vállalat) átvette. Autóbuszon, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazásszervező felelősséget nem vállal.

d) Az utazásszervező az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az utast, amennyiben az utas jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását. Az utazásszervezőt ebben az esetben a teljes részvételi díj megilleti.

e) Amennyiben az utas egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 30 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. Ha nem sikerült, az utas választhat az egyágyas felár befizetése, illetve az utazástól történő visszalépés között.

18. Amennyiben az utas több személy nevében jár el, úgy a jelen szerződés utas által történő aláírása az utasok aláírásának is tekintendő. Az aláíró erről köteles az általa képviselteket tájékoztatni, amennyiben ezt nem teljesíti, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.

19. Az utas jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a programfüzetet, az utazási szerződés egy eredeti példányát és annak mellékletét, amely tartalmazza az utas által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét és helyét, a szolgáltatást nyújtó megjelölését és a személyszállítás eszközét és a célállomást –, átvette és az abban foglaltakat a magam és utastársaim nevében tudomásul vettem:

20. Panasz bejelentés - panaszkezelés

Amennyiben munkánkkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatban panasszal szeretne élni, több fórumot is biztosítunk arra, hogy ezt egyszerűen megtehesse:

  • Szóban, személyesen: irodánkban Pécs, Király utca 15.  09:00-18:00 között

  • Írásban: 2220 Vecsés, Kellner Dr. u 30/A

  • Telefonon: 72-336-070

  • Faxon: 72-336-070

  • Elektronikus úton: office@rtours.hu

  • Levélben vagy elektronikusan: Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály, 7602 Pécs, Pf.:315, fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

 

Nyilatkozom, hogy a szolgáltatást

a) nem ÁFA adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében, illetőleg

b) egyéb, az előző a) alpont alá nem tartozó esetekben pedig a saját nevemben és javamra veszem igénybe.

Kelt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Utas vagy képvislője: Utazási iroda részéről

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

még töltünk