Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

R-Tours Utazási Iroda

Kapcsolat

72/529-532 office@rtours.hu

R-Tours

R-Tours logo

Az utazás az egyetlen, ahol minden kiadott fillér gazdagabbá tesz egy életen át.

Red Sea Travel

RedSea logo

Utazási feltételek

Szerződéskötési feltételek

a Shuttle Service KFT (R-Tours Travel Boutiqe) által közvetített utazásokhoz

 

A Shuttle Service KFT (R-Tours Travel Boutiqe) által közvetített külföldi utazásokra a polgári törvénykönyv 415-416 §-ainak és az utazási és az utazást közvetítő szerződésekről szóló 214/1996. (XII. 23.) kormányrendelet rendelkezései, illetve jelen szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.

A Shuttle Service KFT (R-Tours Travel Boutiqe) adatai:
Székhely: 2220 Vecsés, Kellner Dr. u. 30/A
Travel Boutiqe/Levelezési cím: 7761 Kozármisleny, Ibolya u. 6.

Telefon/telefax szám: (72) 336-070,
Adószám: 24326188-2-13
Bankszámlaszám: 10700055-68776747-51100005

MEKH szám: U-001586

1. Az utazási szerződés megkötése

1.1. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazásszervező és az utas között írásban megkötésre kerül, az utazásszervező a szerződés egy példányát az utasnak átadta és az utas a lefoglalt utazásra 40% díjelőleget megfizeti.

1.2. Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az utazásszervező nem köteles megvizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. Ez esetben a 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni, és az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.

2. Szolgáltatások, részvételi díj

2.1. Az utazásszervező kizárólag a katalógusban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírásban és az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közvetítő útján nyújtani. Az utazásszervező jogosult az előző mondatban felsorolt okmányokban körülírt idegenforgalmi szolgáltatásoknak teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani még az említett okiratokban megnevezett szolgáltatóktól különböző szolgáltatók útján is (azonos kategórián belüli változtatás joga).

2.2. Az utas a részvételi díj teljes összegét az utazás megkezdése előtt 30 nappal (apartman foglalása esetén 45 nappal) köteles számla vagy nyugta ellenében megfizetni. Amennyiben az utas befizetését az aktuális időpontban nem teljesítette, az utazási szerződéstől az utazásszervező egyoldalúan elállhat, és a 4.3. illetve 4.4. pontokban foglaltakat érvényesíteni. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon (apartman esetén 45 napon) belül történő foglalás (szerződéskötés) esetén a teljes részvételi díj a foglaláskor esedékes. A teljes részvételi díj megfizetésekor az utazásszervező köteles az utast az utazási dokumentumok átadásáról tájékoztatni.

2.3. Az utazásszervező az utazási dokumentumokat köteles legkésőbb az utazás megkezdésekor az utasnak átadni.

3. Szolgáltatás- és díjváltozások

3.1. Az utazásszervező köteles a 2.1. pontban leírt szolgáltatások és részvételi díj megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, az indokok egyidej közlésével értesíteni.

3.2. Amennyiben a szolgáltatások megváltozása lényeges mértékű, és az utas az utazást a megváltozott szolgáltatásokkal nem kívánja igénybe venni, úgy a szerződéstől elállhat és

a. az eredeti azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az utazásszervezőnek lehetősége van, vagy

b. követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.

Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles az utasnak a díjkülönbözetet megtéríteni.

3.3. Az utazásszervező jogosult a részvételi díjat az utazási szolgáltatásokat közvetlenül vagy közvetetten érintő bel- vagy külföldi hatóság által megállapított vagy jóváhagyott árváltozás, fuvardíjváltozás, adókban vagy más állami befizetésekben bekövetkezett változás, valamint a valuta/devizaárfolyam változása miatt felemelni.

4. Az utas szerződéstől való elállási és módosítási joga

4.1. Az utasnak joga van az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor lemondási díj megfizetése ellenében elállni. Az utas köteles az ellátást írásban (levél, fax, e-mail útján) az utazásszervezővel az utazás részvételi számára hivatkozva közölni. Az elállási nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak számít az is, ha az utas az utazást előzetes nyilatkozattétel nélkül (no show) nem kezdi meg. Ilyen esetekben az utazás kezdetének időpontja tekinthető elállási időpontnak.

4.2. Amennyiben az utas nem az utazási szolgáltatások lényeges megváltozása (3.2. pont) vagy 10%-ot meghaladó részvételi díjemelés miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles az utazásszervező költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:

4.3. Felmerülő költségek (a megrendelés lemondásakor) apartmanok, nyaralók esetében:

az utazás kezdete előtt
45. napig a részvételi díj 10%-a,
44-35 nappal a részvételi díj 50%-a,
34 napon belül a részvételi díj 80%-a,
az utazás meg nem kezdése esetén (no show) 100%-a,
de minden esetben min. 6.500,- Ft.

4.4. Felmerülő költségek (a megrendelés lemondásakor) szállodák esetében az utazás kezdete előtt:

30. napig a részvételi díj 10%-a,
29-22 nappal a részvételi díj 15%-a,
21-7 nappal a részvételi díj 25%-a,
6 apon belül a részvételi díj 50%-a,
az utazás meg nem kezdése esetén (no show) 100%-a,
de minden esetben min. 6.500,- Ft.

4.5. Amennyiben az utas a lemondás időpontjában egy pótrésztvevőt hoz, akire az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházza (214/1196. kormányrendelet, 9.§), ezt írásban az utazásszervezővel közli, és ezt a pótrésztvevő írásban elfogadja, akkor a lemondási díj helyett csak 6.500,- Ft módosítási díjat köteles fizetni.

4.6. Az utas az utazási szerződés szerinti foglalásának módosítását bármikor kezdeményezheti. Az utazás megkezdése előtt 30. napig szállodákban, illetve 45. napig apartmanban és nyaralóban módosításért, névváltoztatásért, az utólagos különleges kívánságért, valamint a foglalás kiegészítéséért, mint gyermekágy, háziállat stb. az utazásszervező 6.500.- Ft módosítási díjat (költségtérítés) számol fel.

Az utazás megkezdése előtt 30 napon belül szállodafoglalásnál és 45 napon belül apartman-ill. nyaralóbérlés esetén a foglalás módosítása a szerződéstől való elállásnak és új foglalásnak minősül. A lemondási díjak a 4.3. és 4.4. pontokban vannak részletezve.

5. Kármentési kötelezettség, kártérítés, reklamáció

5.1. A szolgáltatás nem az utazási szerződésben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen teljesítése esetében az utas kötelessége az eltérést vagy hiányt az utazásszervező a helyi megbízottjának vagy képviselőjének illetve a helyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentenie, akinek a bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalnia, ennek egy példányát az utasnak átadnia és erről az utazásszervezőt tájékoztatnia, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtennie.

Amennyiben az utas a fent említett jelentést elmulasztja, akkor a kártértési igénye csökkenhet vagy megszűnhet. Az utazásszervező helyi megbízottja, képviselője vagy szolgáltatója csak a tények megállapítására jogosult, arra nem, hogy a kárigényt felmérje.

5.2. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen nem sikerült kijavítani, akkor az utas köteles az utazás befejezésekor az utazásszervezőnél írásban reklamálni.

5.3. A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának elveszéséből, megsérüléséből eredő károkra.

5.4. Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért az utas felel.

5.5. Az utas a hibás teljesítésből fakadó igényeire egyebekben a 214/1996 kormányrendelet rendelkezéseiben foglaltak irányadók.

6. Az utazásszervező elállása az utazási szerződéstől

6.1. Az utazásszervező az alábbi esetekben állhat el az utazási szerződéstől:

6.1.1. Csoportos utazás esetén az utazás megkezdését megelőző 15. napig, ha az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám nem gyűlik össze, vagy ha a szerződéskötés után más olyan lényeges körülmény merül fel, amely miatt az utazás teljesítése a gazdaságosság határait – minden ésszerű lehetőséget kimerítve – meghaladja.

6.1.2. Bármely időpontban, ha az utazás teljesítését a szerződéskötéskor előre nem látható, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények és események (vis major) akadályozzák, veszélyeztetik, vagy korlátozzák.

6.1.3. Az utazás megkezdése után, az utas szerződésszegő magatartása miatt, valamint ha az utas az utazási szolgáltatások nyújtását tartósan vagy ismételten zavarja vagy utastársaival, ill. harmadik személyekkel szemben az együtttartózkodás követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsít, és ettől kérés, majd figyelmeztetés után sem tartózkodik.

6.2. Az utazásszervező ellátása esetén (kivéve 6.1.3. pontban foglaltak esetén) köteles az utasnak másik, a szerződésnek megfelelő, vagy ahhoz hasonló utazást felajánlani. Amennyiben az utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, akkor az utazásszervező köteles az utas által megfizetett részvételi díjat illetve díjelőleget teljes egészében visszafizetni.

6.3. Ha az utazásszervező elállására a 6.1.2. pontban meghatározott okból, az utazás teljesítése során kerül sor, köteles az utas biztonságos hazatérése érdekében szükséges minden intézkedést megtenni.

7. Szerződési pontok hatályon kívüli helyezése

Az utazási szerződés egyes pontjainak hatályon kívül helyezése nem vonja maga után a teljes utazási szerződés hatályon kívül helyezését.

Ugyanez vonatkozik az Utazási Feltételekre is, valamint azokra a – az utazási szerződésben foglalt – szolgáltatásokra, amelyek a  katalógusban leírt szolgáltatások körén kívül esnek. Ezek a szolgáltatások csak akkor képezik a szerződés tárgyát, ha az utazásszervező által írásban vissza lettek igazolva.

8. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, és közegészségügyi rendelkezések

E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az utazásszervező köteles az utazási szerződés megkötése során ezekre, valamint ezek változására az utas figyelmét felhívni. Ha az utas a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud az utazáson részt venni, és ezáltal kizárja, hogy az utazásszervező a szerződésben vállalt szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy az utazásszervező a 4.3. ill. 4.4. pontokban foglalt lemondási díjakat érvényesíti.

9. Biztosítás

Az utazásszervező köteles az utast az utazási biztosítás megkötésének lehetőségeiről megfelelően tájékoztatni, különös tekintettel az utazási biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról. Az utas az utazási szerződés megkötésekor aláírásával tanúsítja, hogy az Európai Utazási Biztosító Rt. utazásképtelenségre vonatkozó feltételeit (mód.: 2000/01 st 500 000-20 7000) elfogadja.

10. Általános ismertetés

Az utazásszervezők katalógusaiban található adatok megfelelnek a szerkesztés lezárásakor érvényes állapotnak.

Nyilvánvaló tévedések és nyomdahibák lehetősége fenntartva.

még töltünk